Biển Số - Rổ - Chống Đổ

Các loại pat biển số , và biển số kiểu ...
Uniform